Wycena online

Blog

Metodyka wdrożeniowa Sure Step
Wdrożenia systemu Microsoft Dynamics realizujemy zgodnie z metodyką SureStep rekomendowaną przez Microsoft. Dowiedz się więcej na temat proponowanej metodologii.
 
Sure Step to metodyka wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych rekomendowana przez Microsoft.  Metodykę można określić jako zbiór zasad, dobrych praktyk i narzędzi które pozwalają efektywnie realizować wdrożenie systemu ERP.
Polegając na doświadczeniu pozyskanym przez Microsoft podczas wdrożeń realizowanych na całym świecie, możemy zarządzać projektami według najwyższych standardów. Metodyka składa się z sześciu głównych faz i dwóch faz które są określone jako dodatkowe (optymalizacja i upgrade).

Główne fazy:
 • Diagnoza
 • Analiza
 • Projektowanie
 • Programowanie
 • Testowanie i szkolenia
 • Uruchomienie oraz opieka powdrożeniowa

Dodatkowe fazy:
 • Optymalizacja
 • Podnoszenie wersji (upgrade)


Sure Step – etapy

WSTĘP: Diagnoza
Diagnoza to faza przedwdrożeniowa, celem diagnozy jest wybór rozwiązania które odpowiada potrzebom klienta.


ETAP 1: Analiza
Analiza jest fazą która rozpoczyna etap wdrożenia. Ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. W ramach tej fazy dochodzi do spotkania „Kick-Off” podczas którego projekt zostaje szczegółowo omówiony przez zespoły projektowe zarówno po stronie dostawcy jak i klienta. Rozpoczęcie procesu wdrażania jest poprzedzone warsztatami, które mają na celu prezentacje systemu przyszłym użytkownikom. Efektem spotkania „Kick Off” jest dokument (Karta Projektu), który zawiera harmonogram wdrożenia i informacje o wymaganym  budżecie.

 
ETAP 2: Projekt
Ten etap służy wykonaniu projektu implementacji systemu zgodnie z potrzebami biznesowymi klienta.ETAP 3: Budowa
Głównym celem jest przeprowadzenie procesu budowy i testów komponentów systemu. Podczas tego etapu rozwijane są funkcjonalności ustalone w fazie analizy oraz dochodzi do integracji i budowy interfejsów. W końcowej części prac następuje proces migracji danych testowych wraz z testami akceptacyjnymi wykonywanymi razem z kluczowymi użytkownikami.


ETAP 4: Uruchomienie
W fazie uruchomienia zostają przeprowadzone końcowe testy działania systemu, po czym dochodzi do zatwierdzenia Go-Live Checklist. Etap ten zawiera ostateczną migracje danych (w przypadku modułu produkcyjnego).  W rezultacie faza jest zakończona przeniesieniem realizowanych czynności do nowego systemu Microsoft Dynamics.

 
ETAP 5: Działanie
Po przeprowadzeniu kilkumiesięcznego procesu wdrożeniowego następuje faza wsparcia po uruchomieniu systemu. Dostawca przekazuje instrukcje, wiedzę i usługę wsparcia. Na koniec zostaje wykonany audyt jakości wdrożenia.  


Wybrane zalety metodyki Sure Step

 • Wdrożenie podzielone jest na etapy pozwalające klientom na bieżąco śledzić zachodzące zmiany. Podczas procesu wdrożeniowego klient zyskuje pewność że wdrożenie przebiega zgodnie z założeniami.
 • Dostawca jest zobligowany do dokładnego rozpoznania potrzeb klienta (poznanie charakterystyki danej organizacji lub całej branży).
 • Obowiązki po stronie klienta i dostawcy są jasno określone.
 • Proces wdrożeniowy opiera się o rzetelnie przeprowadzoną dokumentacje.
 • Dzięki jasno określonym etapom, obowiązkom i rzetelnej dokumentacji komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu jest uproszczona.